Forskning på dansk grund

Under Aarhus Universitet hører også en stor sektion for forskning inden for landbrug, og den holder for en stor dels vedkommende til i Foulum uden for Viborg. Her ligger universitetets forsøgsstation for biogas, og det er faktisk verdens største forsøgsanlæg til forskning inden for biogas.

Sammenlignet med de store kommercielle anlæg, som bliver bygget i disse år, er anlægget nu ikke så stort, men det bruges udelukkende til forskningsformål og har derfor en særlig status i biogasverdenen.

Hvert døgn producerer anlægges 4.800 kubikmeter gas, som udskilles i en forsøgsreaktor på 1.200 kubikmeter. Så det er fysisk set en lille produktion, men det er heller ikke gassen, der som sådan i sig selv er interessant – det er processerne og hvordan man kan styre dem, der fokuseres på.

Ud over forsøgsreaktoren er der fire andre, mindre tanke, hvor der kan køres forsøg. Hertil kommer naturligvis en stor mængde måleinstrumenter og andet, som skal bruges for at kunne evaluere processen.

Hvad er bedst?

Et af de forskningsfelter, som medarbejderne på forsøgsstationen i Foulum beskæftiger sig med, er, hvilket råmateriale, der er bedst til en optimal produktion af biogas. Det handler nemlig ikke alene om produktion af energi, men også om hvordan man bedst får udnyttet alle de råmaterialer, der er til rådighed og får reduceret miljøbelastningen ved landbrug og industri så meget som muligt.

Anlægget i Foulum blev indviet i 2007, og man arbejder i dag med en blanding af majs- og græsensilage, gylle, dybstrøelse og foderrester – og så vegetabilsk glycerol, som er et restprodukt fra produktionen af biobrændsel. Glycerolen forsøger man at erstatte med andre materialer, for eksempel afklip fra naturplejearealer, sådan at denne ressource også vil kunne gøre nytte i stedet for at være en ren omkostning.

Produktionen af gas har været stigende, siden anlægget blev taget i drift, og som gode forskere gør opererer man på Foulum naturligvis med nogle teoretiske rammer for, hvad man burde kunne producere. Og her ligger man tæt på det beregnede optimum, så forsøgsanlægget ser ud til at køre så godt, som det stort set er muligt.

Biogas produceres af biomasse, og det er i forskellige sammensætninger den vigtigste energiressource – ikke bare i Danmark, men i hele verden. Den største energimængde produceres af træ, og herhjemme er også affald en vigtig del af energiproduktionen, fordi vi har en lang tradition for at afbrænde affald fra husholdninger og industri. Også halm er en vigtig kilde, og dertil får så råmaterialer til fremstilling af biogas stadig større betydning.

Forskning på dansk grund
Rul til toppen
zakra